TVISTER - ETT NÖDVÄNDIGT ONT

Ingen vill egentligen hamna i en tvist, men ibland måste företag engagera sig i tvister för att försvara sina ekonomiska intressen. Varje år inleds i Sverige omkring 25 000 kommersiella tvister i domstol och flera hundra skiljeförfaranden.

Undersökningar visar att mer än 95% av de som är inblandade i en tvist vill träffa en förlikning och inte behöva genomgå en hel domstolsprocess eller ett skiljeförfarande. Det är naturligt eftersom företag har en kärnverksamhet att fokusera på. För att träffa en förlikning på acceptabel nivå behöver du dock i många fall först göra en noggrann analys av rättsläget och sedan vidta någon form av styrkeåtgärd för att visa att du menar allvar. För det behöver du resurser och ett bra ombud.

Vår affärsmodell går inte ut på att nå högsta möjliga skadestånd till varje pris, utan vi tror att den bästa lösningen för både oss och våra kunder är att träffa en bra förlikning inom en rimlig tidsram. 

TVISTFINANSIERING

Tvistelösningsfinansiering, som på engelska oftast benämns "litigation funding" eller "third party funding" är en finansieringsform som vuxit fram under de senaste femton åren. Finansieringsformen kan i grunden betraktas som en typ av projektfinansiering, där finansiären erbjuder kapital för ett visst ändamål i utbyte mot andel av eventuell vinst i en juridisk process. De anglosaxiska länderna har varit drivande i utvecklingen av tvistelösningsfinansiering, men framöver förväntas Europa vara en av de starkast växande regionerna för finansieringsformen.  

LOKAL KONTEXT

Tvistfinansiering är hittills en relativt ovanlig finansieringsform i Norden, men har under senare år blivit vanligare i takt med att fler får upp ögonen för dess möjligheter. Förutom Litigium Capital finns det en handfull aktörer etablerade i Norden, men tredjepartsfinansiering sker regelbundet även från internationella spelare.  

TOP