Juridiskt meddelande

Läs följande information noggrant

Genom att gå in på denna webbplats samtycker du till att vara bunden av följande villkor:

Definitioner: Denna webbplats innehåller material som producerats och förvaltats av eller på uppdrag av Litigium Capital Advisory AB (“LCA”) med input från, i förekommande fall, Litigium Capital Investment AB (“LCI”). LCA och LCI kallas gemensamt “Litigium Capital”.

Inget erbjudande: Denna webbplats är endast tillgänglig för informationsändamål och är avsedd att beskriva verksamheten i Litigium Capital. Ingenting på denna webbplats är avsett att utgöra ett erbjudande eller uppmaning att investera eller sälja av något slag i någon jurisdiktion, eller att rekommendera någon investering eller transaktion. Om din åtkomst eller användning av denna webbplats är olaglig eller förbjuden i ditt land, bör du inte göra det. Du ansvarar för att följa alla lokala lagar och förordningar.

Inget uppdrag eller åtagande: Ingenting som ingår i eller presenteras på denna webbplats utgör eller ska tolkas som investerings-, juridisk-, skatt- eller annan rådgivning av något slag och den ska inte heller åberopas i samband med en investering eller något annat beslut. Du rekommenderas att få relevant och specifik professionell rådgivning där så är lämpligt. Informationen på Litigium Capitals webbplats tillhandahålls av oss endast i informationssyfte och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Litigium Capital tar inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå till följd av beroende av information eller material som publiceras eller är tillgängligt för nedladdning från denna webbplats.

Ingen garanti och ansvarsbegränsningar: Varken LCA eller LCI eller något av dess från tid till annan andra närstående bolag kommer inte att ta något ansvar alls och kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår direkt eller indirekt (inklusive speciell, oavsiktlig eller följdförlust eller skada) från din användning av denna webbplats, inklusive förlust, skada eller kostnad som uppstår till följd av, men inte begränsat till, defekt, fel, virus, ofullkomlighet, utelämnande, misstag eller felaktigheter på denna webbplats, dess innehåll eller tillhörande tjänster, eller på grund av att webbplatsen eller någon del därav eller något innehåll eller tillhörande tjänster är otillgängliga.

LCA:s eller LCI:s ansvar ska begränsas till vad som uttryckligen överenskommits i ett bindande skriftligt avtal. Inget engagemang, åtagande eller potentiellt ansvar ska anses föreligga med mindre än att ett skriftligt avtal träffats.

Vad beträffar investeringar som LCI gör i tvister ska inte förstås som att LCA har något delat ansvar för den investeringen. Rättsförhållandet i dessa fall föreligger uteslutande mellan LCI och kunden. LCA utgör i dessa fall LCI:s rådgivare och har inget uppdrag från kunden.

Copyright: Materialet och innehållet som publiceras på denna webbplats är, om inte annat anges, LCA:s egendom och skyddas av upphovsrättslagarna med alla rättigheter reserverade i tillämpliga fall. Du kan ladda ner eller skriva ut papperskopior av enskilda sidor och/eller delar av webbplatsen förutsatt att du inte tar bort upphovsrätt eller andra äganderättsmeddelanden. Du får inte reproducera (helt eller delvis), överföra (på elektronisk väg eller på annat sätt), ändra, länka till eller använda webbplatsen för något offentligt eller kommersiellt ändamål utan föregående skriftligt medgivande från LCA.

Sekretess:  Litigium Capital är inte bundet av några skyldigheter att inte lämna ut uppgifter, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Utförande:  Beslutet att finansiera en tvist (eller motsvarande) ska inte betraktas som en garanti eller representation av något särskilt resultat av tvisten. Investeringsbeslutet innebär endast att Litigium Capital, för sin räkning, bedömer att tvisten uppfyller vid var tid gällande investeringskriterier.

Säkerhet: Eftersom internet är ett öppet och osäkrat nätverk kommer vi att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är säker, men Litigium Capital kan inte garantera att någon information som finns på webbplatsen inte har störts, med eller utan vårt samtycke.

Dataskydd: För mer information, se Litigium Capitals integritetspolicy här.

Lag och tvist: Denna webbplats omfattas av svensk rätt och tvist ska hänskjutas till svensk allmän domstol.