Integritetspolicy

Denna policy (“Integritetspolicyn”) tillämpas av Litigium Capital Advisory AB (559239-4844) och Litigium Capital Investment AB (559308-5607) (“Litigium Capital”) och avser behandlingen av personuppgifter inom verksamheten. Integritetspolicyn beskriver hur Litigium Capital samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den gäller från och med att den publiceras på www.litigiumcapital.com. Uppdateringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på hemsidan och Litigium Capitals kunder kommer att erhålla information via e-post för det fall större förändringar sker i Integritetspolicyn.

Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person men inte information som anonymiserats eller aggregerats på ett sådant sätt att den (inte heller med hjälp av annan information) kan identifiera en specifik fysisk person.

De definitioner som anges i Integritetspolicyn ska ha samma innebörd som i det juridiska meddelandet om inte annat framgår av sammanhanget. Nedan följer en förteckning över Integritetspolicyns innehåll:

 1. Personuppgiftsansvarig
 2. Vilka uppgifter Litigium Capital behandlar
 3. Användning av personuppgifter
 4. Avsluta vår användning av personuppgifter
 5. Utlämnande av personuppgifter
 6. Cookies m.m.
 7. Överföring av personuppgifter till tredje land
 8. Avslutande av kundavtal och bevarande av personuppgifter
 9. Dina rättigheter
 10. Kontaktuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig

Litigium Capital Advisory AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten samt ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med de principer som framgår av Integritetspolicyn.

2. Vilka uppgifter Litigium Capital behandlar

När du söker finansiering hos Litigium Capital accepterar du att dela med dig av vissa personuppgifter till Litigium Capital och godkänner därmed att informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller i andra länder i eller utanför EU/EES.

A. Information kund lämnar till Litigium Capital

Litigium Capital samlar in och sparar information som uppges i samband med att kund sänder in en ansökan inför en eventuell investering och vid fullföljandet av ett avtal eller en investering eller nyttjandet av andra tjänster eller verktyg som Litigium Capital kan komma att tillhandahålla. Information som avses omfattar till exempel:

 • Uppgifter som lämnas till Litigium Capital vid ansökan om finansiering, bestående av e-postadress, samt i vissa fall telefon- eller mobiltelefonnummer samt för- och efternamn.
 • För de fall ett avtal ingås och uppgift lämnas om ditt personnummer, ekonomiska information i form av bankkontonummer samt eventuellt din folkbokföringsadress.
 • Information kring betalningar enligt avtal samt vilken ersättning du erhållit i form samt eventuell ränta och återbetalning av en investering.
 • Dokumentation Litigium Capital efterfrågat för att Litigium Capital ska uppfylla sina åtaganden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kan t.ex. behöva bekräfta din folkbokföringsadress, verifiera din identitet samt besvara frågor genom Litigium Capitals kundkännedomformulär samt bifoga passkopia.

B. Information som Litigium Capital samlar in automatiskt

När du använder andra tjänster som Litigium Capital tillhandahåller, klickar på länkar i nyhetsbrev från Litigium Capital, insamlas automatiskt information som skickas från din dator, mobiltelefon eller annan enhet som används. Informationen består av anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, IP-adress, trafik till och från hemsidan, annonsdata, hänvisande URL samt standardmässig information från webbloggar.

C. Information från utomstående part

Litigium Capital kan komma att inhämta kompletterande uppgifter om dig från en tredje part, t.ex. säljarföretag eller dataleverantörer och lägga till uppgifterna i Litigium Capitals information om dig. Informationen kan innefatta kreditupplysningsinformation eller information från domstolar och myndigheter. Information inhämtas dock endast i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

3. Användning av personuppgifter

Litigium Capital behandlar dina personuppgifter med syftet att hantera det dagliga affärsbehovet och ingångna investeringsavtal, för övervakning- och analysändamål, för att erbjuda möjlighet att nyttja Litigium Capitals tjänster och verktyg, samt för att tillhandahålla kundservice och relevant information från Litigium Capital bestående av bland annat erbjudande om nya affärsförslag samt för marknadsföringsändamål. Grunden för Litigium Capitals behandling av dina personuppgifter är för Litigium Capitals berättigade intresse samt för att fullgöra avtalet mellan Litigium Capital och kunden.

Genom att kontakta Litigium Capital godkänner du att Litigium Capital behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Administrera kundens avtal (in- och utbetalningar) samt att i övrigt ge tillgång till de verktyg och tjänster som Litigium Capital vid var tid kan komma att erbjuda.
 • Skicka information om uppdateringar av det juridiska meddelandet, Integritetspolicyn eller Litigium Capitals tjänster.
 • Använda cookies eller annan spårningsteknik för att tillhandahålla tjänsterna och/eller arbeta med andra tredje parter såsom annons- eller analysföretag för att tillhandahålla tjänsterna.
 • Marknadsföra Litigium Capitals produkter och tjänster.
 • Föra statistik, utföra marknads- och kundanalyser samt utföra allmän affärs- och metodutveckling.
 • Möjliggöra finansiering av Litigium Capital.
 • Genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, FN:s sanktionslistor samt PEP-listor m.m., samt uppfylla andra skyldigheter som följer av lagar, förordningar eller interna föreskrifter.

4. Avsluta vår användning av personuppgifter

Om du inte önskar att motta erbjudanden eller marknadsföring från Litigium Capital kan du kontakta Litigium Capital på oscar@litigiumcapital.com och invända mot behandlingen. Återkallar du ditt godkännande av hanteringen av personuppgifter, eller utlämnandet av uppgifterna för de ändamål som specificeras i Integritetspolicyn, kan det medföra att Litigium Capital inte kan ge dig tillgång till de tjänster och eller den kundservice som Litigium Capital tillhandahåller enligt denna Integritetspolicy och Användarvillkoren.

5. Utlämnande av personuppgifter

Litigium Capital säljer inte vidare eller lämnar ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål (utöver vad som anges under punkt 3 ovan) utan ditt uttryckliga samtycke.

Litigium Capital lämnar ut dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och upprätthålla antagna policys. Dina personuppgifter kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

För uppfylla åtaganden enligt allmänna villkoren samt för de syften som anges under punkt 3 ovan kan Litigium Capital komma att dela dina personuppgifter med:

 • Inom Litigium Capital och eventuella framtida tillkommande närstående bolag till Litigium Capital för tillhandahållandet av gemensamt innehåll samt gemensamma tjänster, för att upptäcka och förebygga överträdelser av Litigium Capitals policys, ge vägledning kring koncernbolagens produkter, webbplatser, verktyg eller tjänster samt i enlighet med tillämplig lag.
 • Underleverantörer som Litigium Capital nyttjar för att bedriva verksamheten, inklusive men inte begränsat till, IT-leverantörer, leverantörer av molntjänster, betalningsinstitut eller andra företag för hantering av in- och utbetalningar.
 • Samarbetspartners inom de tvister som Litigium Capital finansierar, såsom advokatbyråer och andra leverantörer av juridiska eller finansiella tjänster i samband med tvist.
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, annan myndighet eller behörig tredje man, för besvarande av frågor i samband med brottsutredningar eller annan aktivitet som kan medföra ett ansvar för Litigium Capital eller dig. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kommer Litigium Capital att lämna ut information som är relevant och nödvändig för eventuell utredning, såsom t.ex. namn, personnummer, e-postadress och IP-adress.

Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i Integritetspolicyn så kommer Litigium Capital att informera dig om detta.

6. Cookies m.m.

När du besöker vår hemsida eller använder våra verktyg eller tjänster, såsom t.ex. e-post, kan Litigium Capital och dess leverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att skapa en snabbare och säkrare upplevelse för dig. För mer information om vilka cookies som Litigium Capital använder se särskilda villkor på Litigium Capitals hemsida.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Litigium Capital sparar och behandlar dina personuppgifter på Litigium Capitals servrar i Sverige samt i andra länder i eller utanför EES. Litigium Capital åtar sig att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter när informationen överförs till en plats utanför EES. Du godkänner att dina personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EES-området.

Litigium Capital använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, utifrån den mängd samt känsligheten av de personuppgifter som behandlas, dels för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, eller förlust, radering eller annan skada av dina personuppgifter. Några exempel på säkerhetsåtgärder som Litigium Capital använder är kryptering samt anonymisering av data, brandväggar samt behörighetskontroller för åtkomst till personuppgifter.

8. Avslutande av avtal och bevarande av personuppgifter

Litigium Capital sparar personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den kund du är anställd eller uppdragstagare hos. För att uppfylla lagkrav eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.  

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen.

Litigium Capital kan komma att behålla personuppgifter hänförliga till avslutade avtal i följande situationer:

 • Litigium Capital har ett berättigat affärsintresse och det är inte förbjudet enligt lag.
 • För de fall en tvist inte är till fullo slutligt reglerad och uppgifterna är nödvändiga för att slutreglera tvisten.
 • För att hantera en tvist och/eller tillse att Litigium Capitals allmänna villkor upprätthålls.
 • Då Litigium Capital är skyldiga enligt lag att behålla personuppgifterna, såsom för efterlevnad av penningtvättslagstiftning.
 • För att vidta andra åtgärder som är tillåtna enligt lag.

Oavsett vilka omständigheter som föreligger avseende dina personuppgifter kommer uppgifterna att hanteras på ett säkert sätt samt endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av de syften som anges i Integritetspolicyn.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att erhålla närmare information om vilka personuppgifter Litigium Capital behandlar om dig genom att begära ett registerutdrag. Begäran ska göras skriftligen och ingen ersättning ska lämnas till Litigium Capital. Du har även rätt att begära korrigering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga eller att personuppgifter om dig ska raderas. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format för att kunna överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och du kan återkalla ditt godkännande genom att kontakta Litigium Capital på oscar@litigiumcapital.com.

Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter ska du kontakta Litigium Capital på oscar@litigiumcapital.com och ange ditt fulla namn och den e-postadress som användes vid registreringen. När en uppgift ändras eller raderas kommer du att informeras om att så skett inom en månad. Uppgifter som inte kan raderas kommer att pseudonymiseras.

10. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller vill veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du kontakta oss på: oscar@litigiumcapital.com eller Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg. Om du anser att Litigium Capitals behandling av dina personuppgifter inte är korrekt kan du även kontakta tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten och du kan kontakta dem på e-post: imy@imy.se.