Sänd en översiktlig beskrivning av tvisten med angivande av namn på parterna samt i korthet vad tvisten gäller till någon i vårt team. Innan du sänder in för mycket information till oss rekommenderar vi att du ber oss bekräfta att vi inte har intressekonflikt (såsom att vi redan företräder annan part i tvisten) och att vi därmed har möjlighet att ta emot information med sekretess. Så länge det inte föreligger någon intressekonflikt skickar vi över en sekretessförbindelse.

Om tvisten uppfyller de grundläggande investeringskriterierna kommer vi gå vidare med en fördjupad genomgång (due diligence). Under denna genomgång går vi bl.a. igenom ytterligare information och bevisning samt pratar med relevanta företrädare för parter och vittnen i tvisten. Läs mer om vår investeringsprocess.

Om Litigium Capital efter den fördjupade genomgången önskar finansiera tvisten kommer vi sända ett förslag på huvudsakliga avtalsvillkor (term sheet) samt sedermera ett avtalsförslag.

Vi bedömer varje tvist individuellt utifrån de bedömda kostnaderna för processen i relation till det belopp som kan realiseras vid positivt utfall i tvisten. Typiskt sett behöver dock tvisteföremålet överstiga tio miljoner kronor för att tvisten ska vara investeringsbar.

Nej, det behöver du inte, utan vi kan hänvisa dig till en bra advokatbyrå som kan representera dig. Förutsättningarna för ett snabbt investeringsbeslut ökar dock om det finns ett bra underlag att gå igenom, vilket i normalfallet förutsätter att du utsett en advokatbyrå och att det finns viss skriftväxling med motparten. 

Litigium Capital är ingen juridisk rådgivare och kan självt inte agera ombud. Vi har dock ett stort kontaktnät av advokater och kan sätta dig i kontakt med den bäst lämpade advokaten för just din tvist. 

Sverige är vår huvudmarknad och den enda marknad vi marknadsför oss aktivt på. Vi har dock kapacitet att göra investeringar i alla nordiska länder. Vi kan även ombesörja finansiering utanför Norden med hjälp av vårt etablerade nätverk av internationella partners. 

Vår affärsmodell går ut på att finansiera parter som har ett ekonomiskt krav mot någon annan.  Därför tror vi att de tvister som är finansieringsbara är dessa där våra kunder är kärande. Det kan dock inte uteslutas att det finns situationer där vi kan se på finanseringslösningar för andra parter än käranden.

Det beror på hur komplicerad tvisten är och vilken typ av genomgång vi behöver göra för ett investeringsbeslut. Vårt mål att ge ett snabbt besked om din tvist är så intressant att vi vill gå vidare med en fördjupad genomgång (due diligence) vilket ska kunna ges inom en vecka från att vi erhöll förfrågan och komplett dokumentation. För ytterligare information, se information om vår process under "Hur vi arbetar".

Efter ingånget investeringsavtal hanteras tvisten av dig och ditt ombud precis som om du hade finansierat den själv. Litigium Capital har typiskt sett ingen direkt roll i tvisten, men kommer däremot att vilja underrättas om väsentliga händelser i tvisten samt tillsammans med vår kund bedöma eventuella förlikningsbud. Vi kan också agera utifrån en tydligare projektledarroll och därmed avlasta både kunden och ombudet till viss del. 

När tvisten är avgjord och slutligt reglerad fördelas avkastningen från tvisten enligt investeringsavtalet. Ingen betalningsförpliktelse inträder mot Litigium Capital förrän betalning erhållits från motparten. Om tvisten inte är framgångsrik står Litigium Capital för kostnaderna och du som kund har inte förlorat något.  

Nej. När vi investerat i tvisten lämnar vi den faktiska hanteringen till dig som kund och ditt ombud som tillsammans kontrollerar och bestämmer över tvisten. Vi förbehåller oss dock rätten att godkänna eventuella förlikningar och vi vill även hållas underrättade om viktiga händelser i tvisten. Vi kan också ta en mer aktiv roll om ni och ombudet så önskar.

Litigium Capital offentliggör inte vilka tvister som vi finansierar. Våra avtal innehåller sekretessbestämmelser som gör att du som kund ska känna dig trygg med att din tvist eller vår medverkan behandlas med sekretess. Däremot kan det i vissa fall under en process inför skiljenämnd vara så att du som part behöver informera din motpart och skiljenämnden att det finns en finansiär som har intresse i tvisten.

För en genomgång av hur tvistelösningsfinansiering fungerar i Sverige rekommenderas denna rapport från Roschier Advokatbyrå. För en genomgång av tvistelösningsfinansiering mer övergripande och internationellt rekommenderas denna rapport från ICCA Queen Mary Task Force on Third Party Funding in International Arbitration.

I Sverige finns ingen lag eller regel som säger att en skiljenämnd eller domstol behöver underrättas om finansieringen. Däremot finns vissa jävsaspekter att beakta, framförallt i skiljeförfaranden där en skiljedomare nogrannt och transparent behöver redogöra för parterna vilka omständigheter som kan påverka skiljedomarens oberoende. I detta sammanhang ska finansiären sannolikt vara att jämställa med parten i tvisten. Om det i efterhand blir känt att en skiljedomare varit jävig (såsom att dennes advokatbyrå haft anknytning till finansiären) finns det risk att skiljedomen kan klandras. Detsamma gäller i princip för en domstolstvist. Av den anledningen kan det finnas anledning att tillsammans med oss och ditt ombud överväga om skiljenämnd eller domstol ska informeras. Läs gärna mer om detta i en artikel vi skrivit i ämnet som du hittar genom att klicka på denna länk.

TOP