ERBJUDANDE

Vi erbjuder vi en komplett verktygslåda för att ta hand om de flesta problem och situationer:

 • Direktinvesteringar i tvister
 • Förvärv av krav eller anspråk
 • Samfinansiering med andra finansieringsaktörer
 • Rådgivning kring finansiering av tvister utanför Norden

HUR SKAPAR VI VÄRDE?

Vi skapar värde genom att balansera risker för våra kunder. Genom en investering från Litigium Capital så belastas kunden inte med kostnaderna för att driva en tvist, men behåller samtidigt majoriteten av uppsidan i tvisten. Om tvisten inte når framgång står vi för kostnaden och risken. Vi tror också att vi kan skapa bättre utfall i en förlikning genom att jämna ut de ekonomiska styrkeförhållandena parterna emellan.

Några exempel på fördelarna med att arbeta med oss är följande: 

 • Vi inventerar er målbild för tvisten och arbetar fram en strategi tillsammans med er och ert ombud för att nå dit
 • Genom ett högkvalitativt nätverk hjälper vi er att anlita de bästa och mest relevanta ombuden och experterna för er tvist
 • Då vi är med hela vägen och vid behov kan projektleda tvisten minskar din arbetsbörda och den energi du behöver lägga på tvisten 
 • Eftersom vi finansierar de löpande kostnaderna i tvisten behöver du som kund inte belasta ditt rörelsekapital för att driva tvisten
 • Vår investering, erfarenhet och kompetens ökar sannolikheten för ett positivt utfall

FOKUSOMRÅDEN

Vi finansierar de flesta typer av affärsjuridiska tvister. Nedan anges de som vi betraktar som våra fokusområden: 

Avtalsrätt och skadestånd

Avtalsbrott och andra avtalsbaserade tvister i kommersiella förhållanden

 • M&A-tvister
 • Köprättsliga tvister
 • Tvister i uppdrag och konsultförhållanden
 • Leverantörstvister
 • Rådgivaransvar

M&A-tvist: Du har sålt ditt aktiebolag och har enligt aktieöverlåtelseavtalet rätt till tilläggsköpeskilling som ska baseras på bolagets resultat efter att köparna tillträtt aktierna. Vid tidpunkt för betalning av tilläggsköpeskillingen är du och köparen oense om vissa kostnadsposter som påverkat bolagets EBITDA negativt – och därmed också storleken på tilläggsköpeskillingen. För att få rätt behöver du inleda skiljeförfarande mot köparen. Du vill dock inte stå risken för de kostnader som en process innebär utan önskar att Litigium Capital finansierar kostnaderna.

Bolagsrätt, finans- och aktiemarknad

Tvister mellan aktieägare och andra bolagsrättsliga tvister

 • Aktieägartvister
 • Tvångsinlösen av aktier
 • Styrelseansvar
 • Revisorsansvar

Du är minoritetsaktieägare i ett bolag som på bolagsstämma beslutat att sälja en verksamhetsgren till en köpare. Efter att köpet genomförts visar det sig att styrelsen i bolaget har intressen i det köpande bolaget samt har undanhållit information för aktieägarna om verksamhetsgrenens riktiga värde. Bolaget sålde därmed verksamhetsgrenen till underpris. Du och de andra minoritetsägarna vänder sig till Litigium Capital för finansiering av ett skadeståndsanspråk mot styrelsen i bolaget för den skada som minoritetsaktieägarna lider med anledning av underprisöverlåtelsen.  

Hyres- och fastighetsrätt

Fastighetsrättsliga tvister

 • Lokalhyrestvister
 • Entreprenadrättsliga tvister
 • Fastighetsöverlåtelsetvister
 • Tvister mot arkitekter och sakkunniga

Du har sedan lång tid tillbaka drivit ett bolag som bedriver restaurangverksamhet. Området som restaurangen ligger i var tidigare ansett som oattraktivt eftersom det var långt från centrum och mitt i ett industriområde. Numera är stadsdelen mycket populär och fastighetspriserna har skenat. Lokalhyresvärden vill riva lokalen och bygga ett flerbostadshus. Hyresvärden säger upp lokalhyresavtalet för avflyttning och erbjuder en årshyra som kompensation. Det finns dock inte någon likvärdig ersättningslokal och du tvingas lägga ner sin verksamhet. Den ekonomiska skada som ditt bolag lider kompenseras inte på långa vägar av en årshyra. Eftersom ditt bolag har ett s.k. indirekt besittningsskydd till lokalen har du rätt till skadestånd från hyresvärden som kompensation för uppsägningen. Du söker dig till Litigium Capital för att få råd att driva en talan mot hyresvärden i syfte att försöka få tillstånd en förlikning där du får skälig kompensation. 

Obestånd och konkurs

Finansiering av tvister i bolag på obestånd

 • Finansiering av konkursbon
 • Finansiering av bolag i rekonstruktion

Du är förvaltare av ett konkursbo som har förutsättningar att generera överskott. Konkursboet har en tvistig kundfordring. Du önskar inte riskera att processkostnaderna ska äta upp det eventuella överskottet i konkursboet utan överlåter kundfordringen till Litigium Capital. Köpeskillingen för kundfordringen kan antingen vara kontant, framgångsbaserad (beroende på hur tvisten går) eller en kombination. 

Patent- och immaterialrätt

Tvister hänförliga till patent, upphovsrätt och företagshemligheter

 • Patentintrång
 • Upphovsrättsintrång
 • Stöld av företagshemligheter och konkurrensbrott
 • Licenstvister

Ditt bolag har investerat stora summor i ett patent för en app. Nyligen har en konkurrent lanserat en app med samma teknologi. Konkurrenten har sökt och fått patent beviljat. Din patentbyrå har gjort en intrångsanalys som visar att intrång föreligger. Eftersom ditt bolag befinner sig i ett utvecklingsskede har du inte möjlighet att stå kostnaderna för att väcka talan om patentintrång utan vänder dig till Litigium Capital för att finansiera dina kostnader i tvisten.

Transport och försäkring

Tvister rörande sjö- och transporträtt, samt försäkringsrelaterade tvister

 • Försäkringstvister
 • Sjö- och transporträttsliga tvister
 • Speditörsansvar
 • Logistikavtalstvister

Du driver en idrottsarena vars tak rasar in under en vinterperiod med snöfall. Ditt försäkringsbolag menar att försäkringen inte täcker skadorna eftersom det var för stor snömängd på taket och att du som fastighetsägare borde ha skottat av snön. Arenabolaget har dock teknisk bevisning som visar att skadorna uppstått eftersom byggnaden varit behäftat med ett konstruktionsfel. Du vänder dig till Litigium Capital för att finansiera dina kostnaderna att driva en tvist mot försäkringsbolaget.

TOP